Cách tốt để tập với máy tập chạy bộ tốt và đạt hiệu quả cao

Rồi tên đó  cùng Liên Liên  chạy vào hậu đường, không ngờ Hàn Di Thuật  đã bỏ đi từ trước rồi.

Bọn Tân thiếu  nhưng đều nói là máy tập chạy bộ tốt đàn bà con gái không tiện hội kiến với binh sĩ , chỉ sai bảo bộc phụ bày cơm rượu để khoản đãi tân khách.

Hôm sau Vĩ Tiều Bàn  bái biệt chủ nhân cùng bọn Trương Ca Nan  chia đường vào kinh thành.

Trương Ca Nan  nói:

– Tiểu Bảo! Vợ chồng Quy hiệp định đi hành thích Đức vua . Các vị đã nhận lời đến địa điểm bán máy chạy bộ để bàn bạc  rồi sẽ quyết định. Vậy khi ngươi tới Bạc Kính  đừng thông tri cho Đức vua  để y kịp thời phòng bị.

Vĩ Tiều Bàn  đã định bụng từ trước như vậy, bây giờ nghe thầy  nói huỵch toẹt ra, vội đáp:

– Dĩ nhiên là thế! Đức vua  chiếm cứ giang sơn của người Hán chúng ta cần máy chạy bộ giá rẻ , tiểu tử có làm quan viên trong triều cũng chỉ là vâng lệnh của Ông  nhân gia, khi nào lại thực lòng với y?

máy thể thao tài phát với nhiều mẫu mã mới

Trương Ca Nan  nói:

– Có thế mới phải. Nếu ngươi nói không với máy chạy bộ đơn năng thực tâm, làm việc phản bội anh em, thì ta là người đầu tiên chẳng dung tha ngươi.

Vĩ Tiều Bàn  đáp:

– Xin thầy  cứ yên tâm, chẳng khi nào có chuyện đó.

Tên đó  dẫn bọn Liên Liên , Tài Thi Xuyến  và máy chạy bộ điện nhập khẩu bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống cùng về Bạc Kính .

Tên đó  vừa về tới ngõ Đồng Mạo liền nghĩ ngay đến việc vào ra mắt vua Thiên Hân , trong lòng tự nhủ:

Bài tập tốt nhất đối với máy tập chạy bộ

– Tiểu Đức vua  là người bạn hữu rất thân của ta, khi nào ta để y máy tập chạy bộ giảm cân bị chết về tay mấy con rùa? Được! Ta vào cung dặn bọn thị vệ phòng thủ nghiêm mật. Ta đã hứa với thầy  không thông tin cho Đức vua , song ta vẫn phòng ngừa mấy con rùa không thể để chúng đắc thủ. Như vậy vừa khỏi thất tín với thầy , vừa cứu được hảo bằng hữu.

Nhưng tên đó  sắp ra cửa thì Trương Ca Nan  đã tìm hiểu máy tập chạy bộ giá bao nhiêu hoá trang đưa bọn Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng tới nơi. Vĩ Tiều Bàn  ngấm ngầm hồi hộp, đành gắng gượng phấn khởi tinh thần thết yến khoản đãi.

Chẳng mấy chốc binh sĩ  Thi Đại Hoàn  cũng máy chạy bộ gia đình lục tục kéo đến. Tiếp theo Mộc Kiếm Thanh dẫn bọn Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng, Dao đầu sư tử Ngạc  Lập Thân, Thánh thủ cư sĩ Tô Cương vào.

Nguyên bọn người Mộc Thiên  phủ đã ở Bạc Kính  từ trước, nay được tin liền tới tụ hội.

 

 

 

Post A Comment